Grundejerforeningen Vestager

 

 

» Forside
»» Vedtægter
» Deklaration
» Bestyrelsen
» Bestyrelsesmøder
» Generalforsamling
» Redskaber
» Info
» Billeder
 
 
 

 

 

 

 

V E D T Æ G T E R

for

Grundejerforeningen Vestager, Ganløse

___________________________________

§ 1.
Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vestager, Ganløse".

Dens hjemsted er Egedal Kommune.

Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 3 ac, 4 a og 96 Ganløse by og sogn. De til enhver tid værende ejere af parceller udstykket af førnævnte ejendomme er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen i henhold til deklaration tinglyst den 20/2 2013. Derudover kan parceller med vejadgang via Vestagervej optages som medlem af grundejerforeningen, hvis de anmoder herom.

Såfremt der fra Egedal Kommune fremsættes ønske om, at foreningen optager parceller fra andre ejendomme udenfor udstykningsområdet, kan dette ske ved en generalforsamlingsbeslutning, jf. § 16 i ovennævnte deklaration.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage parcelejernes nuværende og fremtidige fælles interesser, rettigheder og forpligtelser, herunder
• at overtage, indrette og deltage i den fremtidige vedligeholdelse af fællesarealerne,
• at vedligeholde og administrere veje, stier, kloaker, ledninger m.m. i det omfang disse anlæg ikke overtages af det offentlige.

§ 3.
De et medlem tilhørende foreningsrettigheder og pligter følger den medlemmet tilhørende ejendom og kan ikke adskilles fra denne.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Valg af formand, sekretær og kasserer.
 5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Fastsættelse af kontingentets størrelse og forfaldstid.
 9. Eventuelt.

Dirigenten leder generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmernes side, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt anmeldes for formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, enten når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det. Denne skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, når den er indkaldt med 21 dages skriftligt varsel. Indkaldelsen og øvrig kommunikation sker med elektronisk post til samtlige parceller. Den enkelte ejer er selv pligtig til at holde bestyrelsen opdateret med gældende e-mail adresse.

I indkaldelsen skal anføres dagsorden og vedlægges oversigt over regnskab.

Hver parcel har 2 stemmer, der kan afgives ved fuldmagt.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer kan ved en generalforsamling vedtages, såfremt forslaget har været udsendt til medlemmer senest 14 dage før denne, og såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, der ellers er bortfaldet.

Til foreningens ophævelse fordres tiltrædelse af Egedal Kommune og lovlig generalforsamlingsbeslutning.

§ 5.
Generalforsamlingen vælger til at varetage foreningens interesser en bestyrelse bestående af 3 medlemmer.

Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at formanden samt sekretæren afgår i ulige årstal, medens kassereren afgår i lige årstal.

Genvalg kan finde sted til samtlige hverv.

Bestyrelsen er herudover berettiget til at få refunderet kontante udlæg af foreningen.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 1 bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Over forhandlingerne føres en protokol.

Ethvert medlem kan forlange at få sin mening ført til protokols.

Protokollaterne skal, for at være gyldige, godkendes af bestyrelsen ved dens underskrift.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, dog ved køb eller salg af foreningens fælles ejendom af den samlede bestyrelse.

Køb og salg af foreningens fælles ejendom kan kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling.

§ 6.
Af generalforsamlingen vælges 1 revisorer. Valget gælder for 2 år. Endvidere vælges for et år ad gangen en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Revisoren har pligt til at fremlægge det reviderede årsregnskab forsynet med revisorpåtegning til gennemsyn for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Revisoren reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab og kontrollerer ved bilag indtægter og udgifter og forvisser sig om beholdningens tilstedeværelse og afstemmer dette med vedkommende pengeinstitut.

§ 7.
REGNSKAB Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første år dog fra 1/12 1978 til 31/12 1979.

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger. Alle regningskrav på foreningen skal attesteres af et bestyrelsesmedlem, forinden udbetaling finder sted. Bestyrelsen har pligt til at drage omsorg for, at der føres et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter.

Beløb på bankkonto kan kun hæves af kassereren eller formanden.

§ 8.
I foreningsområdet kan bestyrelsen fastsætte ordensregler og andre bestemmelser mod ulemper, som skal vedtages på en generalforsamling. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører, at ulemperne foranlediges fjernet ved foreningens foranstaltning, hvorefter foreningen er berettiget til at kræve eventuelle udlæg af det pågældende medlem.

§ 9. Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. december 1978.

Opdateret med vedtagne ændringer til vedtægter:

 •  Ændring til § 4 - vedtaget på generalforsamling den 27. februar 2006
 •  Stenløse Kommune ændret til Egedal Kommune den 1. januar 2007
 •  Ændring til § 5 - vedtaget på generalforsamling den 29. maj 2008
 •  Ændring til § 1 - deklaration tinglyst 20/2 2013 afløser deklaration tinglyst 26/1 1977
 •  Ændring til § 1 - vedtaget på generalforsamling den 26. marts 2019
 •  Ændring til § 7 - vedtaget på generalforsamling den 18. april 2021
 •  Ændring til § 4 - vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2022
 •  Ændring til § 4 - vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2023
 •  Ændring til § 6 - vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2023

Version 01.8

 

Se og åbn dokument som pdf 

 
 
   

Grundejerforeningen Vestager • Vestagervej • Ganløse • 3660 Stenløse
CVR-nr. 34649219